Sistem za udeležence

predstavitev

Simbioza mojstri, inovativen projekt socialnega podjetništva in nadgradnja dobro poznane vseslovenske akcije Simbioza, ki je v preteklih treh letih združila več kot 9000 mladih prostovoljcev in preko 15500 starejših udeležencev, bodo zopet stkali medgeneracijsko sodelovanje, v katerem bodo mladi starejšim nudili pomoč pri učenju računalniških veščin ter nakupu osnovne opreme - bodisi preko učenja na domu bodisi preko delavnic v manjših skupinah. Mladi Simbioza mojstri bodo izobraženi na področjih socialnih veščin, računalništva in IKT, dela s starimi ljudmi in podjetništva, pridobljeno znanje pa bodo že v sklopu izobraževanja utrdili in izpopolnili s prakso.

Namen projekta

  • izobraževanje in razvoj mladih iz ranljivih skupin (mladi z manj priložnostmi - prvi iskalci zaposlitve in mladi, ki so predčasno zapustili izobraževanje -''osipniki'');
  • zviševanje zaposljivosti mladih iz ranljive skupine, pridobljene kompetence za vstop na trg delovne sile, pomoč pri iskanju zaposlitve;
  • spodbujanje in omogočanje nadaljnjega delovanja udeležencev znotraj socialnega podjetništva, dela s starejšimi in na področju IKT;
  • kreiranje novih delovnih mest preko socialnega podjetništva in preko samozaposlitve
  • povečevanje e-pismenosti, medgeneracijsko sodelovanje;
  • socialna vključenost starih in mladih;
  • ustrezno celovito izobraževanje starih ljudi na področju računalniških in informacijskih tehnologij, pomoč pri nakupu osnovne opreme, iskanje in pomoč pri izbiri ponudnika ter učenje na domu s pomočjo medgeneracijskega sodelovanja;
  • iskanje novih rešitev za reševanje obstoječih družbenih problemov.

Ciljne skupine

Starejši, mladi in podjetja

STAREJŠI

Naši uporabniki so stari ljudje, ki si želijo spoznati, se naučiti in uporabljati računalnik. Gre za stare ljudi, ki nimajo izkušenj na področju računalnikov, kar pomeni, da računalnika še nikoli niso uporabljali, ali pa ga že in se želijo naučiti novih stvari ter svoje znanje nadgraditi. Uporabniki imajo to specifično potrebo, da se naučijo uporabe računalnika in si s tem olajšajo življenje, hkrati pa stopijo v stik z informacijami, svojci in bližnjimi. Sam dvig e-pismenosti pomeni boljšo družbeno vključenost starih ljudi, saj jim omogoča vsakodnevno spremljanje novih informacij in zanimivosti ter olajša vsakdan z omogočanjem spletnega nakupovanja, e-bančništva in drugih spletnih storitev, s katerimi lahko prihranimo ne samo čas, temveč tudi denar. Računalniška pismenost vsekakor prinaša tudi večjo samozavest, osebno izpopolnitev, poznanstva in več poguma za osvojitev novih ciljev. Naši programi so namenjeni tudi različnim podjetjem in nevladnim organizacijam.

MLADI

Znotraj sekundarne ciljne skupine, lahko mlade razdelimo na dve skupini:  iskalce prve zaposlitve in  »osipnike«.

Spodbudili bomo iskalce prve zaposlitve med 18. in 30. letom starosti, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, ali mlade, ki se soočajo s krizo na trgu dela, kar se posledično odraža v njihovi brezposelnosti. Ker v Sloveniji šolanje opusti v nižjem poklicnem izobraževanju: po 1. letniku 14%, po 2. 25%, v srednjem tehničnem izobraževanju je osipnikov 7%, v gimnazijah 5%,  bomo posebno pozornost namenili tudi mladim, ki so iz različnih razlogov predčasno zapustili šolanje. Zavedamo se namreč, da je izobrazba izjemno pomemben dejavnik za socialno uvrščanje in kakovost življenja mladih, zato pomeni izpad iz izobraževalnega sistema eno najbolj dramatičnih in problematičnih situacij za mladega človeka.

PODJETJA

Kvalitetni in primerno izobraženi delavci so za podjetje bistvenega pomena, zakaj ne bi torej nadgradili njihovega znanja/kompetenc in sodelovali v projektu Simbioza mojstri kot udeleženci delavnic. Za vaše zaposlene in/ali upokojence vašega podjetja pripravimo delavnico/-e po vaši meri, ki se izvaja/-jo pod vodstvom izkušenih in usposobljenih Simbioza mojstrov.

 

Izobraževanje za Simbioza mojstre

Obseg programa

Program Simbioza mojstri traja 7 tednov in obsega 280 ur, 40 ur na teden, 8 ur na dan, ter je razdeljen na 4 področja:

- Socialne veščine

- Računalništvo in IKT

- Delo s starimi ljudmi

- Podjetništvo

Tekom izobraževanja bomo intenzivno delali na praktičnih primerih in se proti koncu preizkusili tudi v  praksi, torej bodo udeleženci izobraževanja pripravili izobraževanje za starejše in ga individualno ali v skupini tudi izvedli.

Moduli usposabljanja in njihove vsebine

Izobraževanje za Simbioza mojstre je sestavljeno iz štirih modulov (sklopov) in praktičnega usposabljanja.

 

 

ime modula

število ur

1. modul

SOCIALNE VEŠČINE

82

2. modul

RAČUNALNIŠTVO IN IKT

110

3. modul

DELO S STARIMI LJUDMI

45

4. modul

PODJETNIŠTVO

23

praktično usposabljanje

PRAKSA

20

SKUPAJ

 

280

Vstopni pogoji za udeležence programa

Pogoji, ki jih morajo mladi izpolnjevati ob prijavi na usposabljanje so:

- starost med 18. in 30. letom

- prijava na ZRSZ

- osnovno znanje računalništva (poznavanje okolja Windows, Office orodij, interneta, elektronske pošte, socialnih omrežij).

 

Ključna znanja, ki jih udeleženec pridobi

Udeleženec programa je po končanem usposabljanju usposobljen za delo s starejšimi, za osnovno delo na področju IKT, ima pridobljena znanja iz področja podjetništva in razvite socialne veščine.

Ključne kompetence:

SOCIALNE VEŠČINE: asertivnost - razvita posameznikova moč navznoter, sposobnost obvladovanja sebe in svojih odnosov za boljše življenje in boljše odnose, okrepitev komunikacije z zunanjim svetom, tehnike upravljanja s čustvi, okrepljena empatija in sposobnost vživljanja v drugega, ustvarjanje medsebojnega zaupanja v skupini- teambuilding, delo v timu, projektno delo in njegove faze, vključitev v delovno okolje, bonton, delo s strankami/uporabniki, prodaja produktov/storitev.

 

RAČUNALNIŠTVO IN IKT: poznavanje osnovnih računalniških pojmov in konceptov, osnovna znanja o zgradbi in delovanju posameznih delov računalniškega sistema, poznavanje operacijskega sistema in namestitev OS, iskanje ustreznih programov in namestitev na računalnik, poznavanje dela s programi, poznavanje opreme računalnika ter namestitev, udeleženci znajo napredno uporabljati orodja MS Office, elektronsko pošto, Skype, Facebook, Slike, Video vsebine

 

DELO S STARIMI LJUDMI: pozna socialne, sociopsihološke in psihološke vidike dela s starimi ljudmi, osnovna andragoška in didaktična znanja, organizacijo, metode in vsebine za delo s starejšimi, uporabo pripomočkov pri poučevanju in prilagoditve za delo s starejšimi

 

PODJETNIŠTVO: zna iskati ideje oz. poslovne priložnosti, razmišlja »out of the box«, pozna in ve kaj je socialno podjetništvo, podjetništvo, spozna se s principi vodenja, gradnjo lastne blagovne znamke, zna narediti poslovni načrt za lastno idejo.

 

Pogosta vprašanja

Tukaj odgovarjamo na najpogostejša do sedaj zastavljena vprašanja. Če vas karkoli zanima, nas kontaktirajte tukaj.

simbiozo ponosno predstavlja: